Menu Close

(5.51) Con tôi là một học sinh nhận giáo dục đặc biệt nhưng phải được giảng dạy tại nhà trong một thời gian do các vấn đề sức khỏe liên quan đến tình trạng khuyết tật. Học khu cho biết họ sẽ cung cấp một giờ hướng dẫn tại nhà mỗi ngày và không có dịch vụ liên quan. Học khu có thể làm vậy không?

(5.51) Con tôi là một học sinh nhận giáo dục đặc biệt nhưng phải được giảng dạy tại nhà trong một thời gian do các vấn đề sức khỏe liên quan đến tình trạng khuyết tật. Học khu cho biết họ sẽ cung cấp một giờ hướng dẫn tại nhà mỗi ngày và không có dịch vụ liên quan. Học khu có thể làm vậy không?

Không. Tất cả học sinh nhận giáo dục đặc biệt được hưởng một chương trình thích hợp.  Đó là: một chương trình cá nhân gồm các hướng dẫn chuyên biệt và các dịch vụ liên quan được thiết kế để đáp ứng nhu cầu riêng của học sinh và mang lại lợi ích giáo dục.  [Board of Education v. Rowley, 102 S. Ct. 3034 (U.S. 1982).] 

Nếu con quý vị được hướng dẫn tại nhà và nhận các dịch vụ liên quan thông qua quy trình IEP, thì học khu không thể đặt giới hạn tùy ý về số lượng hướng dẫn và dịch vụ tại nhà được cung cấp.  Nhóm IEP phải căn cứ vào việc đưa ra quyết định dựa trên thẩm định cá nhân về việc sắp xếp cho con quý vị và các nhu cầu đối với dịch vụ liên quan.

Giới hạn tùy ý về việc quyết định giữa một hoặc hai giờ hướng dẫn tại nhà mỗi ngày mà không có thẩm định cá nhân về việc sắp xếp và các dịch vụ liên quan sẽ không được thiết kế theo nhu cầu riêng của con quý vị. Do đó, bất kỳ chương trình hướng dẫn tại nhà nào, bao gồm nhu cầu về các dịch vụ liên quan, phải được phát triển riêng tại cuộc họp nhóm IEP.  [Xem Chương 4, Thông Tin về Quy Trình IEP.]

Nguồn Bổ Sung:

Các Thư Mẫu

Mẫu Thư Yêu Cầu Thẩm Định Hành Vi Chức Năng và Cuộc Họp IEP:

Phụ Huynh

Địa Chỉ

Số Điện Thoại

Ngày

Tên

Giám Đốc Giáo Dục Đặc Biệt

Học Khu Thống Nhất Địa Phương

Địa Chỉ

Về Việc: Tên của Trẻ

Kính gửi Giám Đốc Giáo Dục Đặc Biệt:

Tôi viết thư để đề cập đến việc thẩm định hành vi chức năng cho con tôi. Con tôi có các hành vi ảnh hưởng đến việc học tập của cháu và khả năng học tập của các trẻ khác. Ngoài ra, kế hoạch hỗ trợ hành vi và các chiến lược can thiệp hiện có trong IEP của con tôi không hiệu quả trong việc giải quyết các hành vi này.

Tôi mong nhận được kế hoạch thẩm định trong vòng 15 ngày, theo Bộ Luật Giáo Dục Mục 56321(a) đối với việc sửa đổi IEP của con tôi. Tôi hiểu rằng quý vị phải hoàn thành thẩm định và tổ chức một cuộc họp IEP để thảo luận về thẩm định trong vòng 60 ngày kể từ ngày quý vị nhận được kế hoạch thẩm định đã ký, theo Bộ Luật Giáo Dục Mục 56344(a).

Vui lòng cung cấp cho tôi các bản sao của các báo cáo thẩm định một tuần trước cuộc họp IEP để tôi có thể tham gia cuộc họp một cách có hiệu quả.

Trân trọng,

Phụ Huynh