Menu Close

(5.12) Học khu có thể ngừng cung cấp dịch vụ đưa đón nếu con tôi tham gia các lớp học thông thường không?

(5.12) Học khu có thể ngừng cung cấp dịch vụ đưa đón nếu con tôi tham gia các lớp học thông thường không?

Không. Chừng nào con quý vị hội đủ điều kiện hưởng giáo dục đặc biệt và nhóm IEP xác định rằng trẻ cần dịch vụ đưa đón, thì trẻ có quyền nhận được dịch vụ đó.