Menu Close

(5.26) Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại trường học là gì?

(5.26) Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại trường học là gì?

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại trường học là các dịch vụ được cung cấp bởi y tá trường học có trình độ hoặc người có trình độ khác.  Những dịch vụ này bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng như:

  • Quản lý vấn đề sức khỏe của học sinh tại địa điểm trường học;
  • Tham khảo ý kiến của học sinh, phụ huynh, giáo viên và những người khác;
  • Tham khảo ý kiến của phụ huynh và học sinh về các vấn đề sức khỏe đáng lo ngại; và
  • Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất chuyên biệt cần thiết trong ngày học để trẻ có thể đi học.

[5 C.C.R. Sec. 3051.12.]

Luật pháp California định nghĩa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất chuyên biệt bao gồm “đặt ống thông, cho ăn bằng ống truyền thức ăn, hút dịch hoặc các dịch vụ khác cần đào tạo liên quan đến y tế”.  [Cal. Ed. Code Sec. 49423.5(d).]