Menu Close

(5.3) California có cung cấp cùng các dịch vụ liên quan tương đương được áp dụng theo luật liên bang không?

(5.3) California có cung cấp cùng các dịch vụ liên quan tương đương được áp dụng theo luật liên bang không?

Ở California, danh sách các dịch vụ liên quan được gọi là “Hướng Dẫn và Dịch Vụ Được Chỉ Định”) có phần giống nhau và bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

(1)        Phát triển và hỗ trợ ngôn ngữ, lời nói và thính giác.  Các dịch vụ phát triển và hỗ trợ ngôn ngữ và lời nói có thể được cung cấp bởi trợ lý bệnh học lời nói-ngôn ngữ như được định nghĩa trong tiểu mục (f) của Mục 2530.2 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp;

(2)        Dịch vụ thính giác;

(3)       Dịch vụ định hướng và vận động;

(4)       Hướng dẫn tại nhà hoặc bệnh viện;

(5)       Giáo dục thể chất được điều chỉnh;

(6)       Liệu pháp vật lý và nghề nghiệp;

(7)       Dịch vụ thị giác;

(8)       Hướng dẫn đào tạo lái xe chuyên biệt;

(9)       Tư vấn và hướng dẫn, bao gồm tư vấn phục hồi chức năng;

(10)     Dịch vụ tâm lý ngoài thẩm định và phát triển Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân;

(11)     Tư vấn và hướng dẫn kiến thức cho phụ huynh;

(12)     Các dịch vụ y tế và điều dưỡng, bao gồm các dịch vụ điều dưỡng tại trường được thiết kế để cho phép cá nhân có nhu cầu đặc biệt nhận được giáo dục công phù hợp miễn phí như được mô tả trong IEP;

(13)     Dịch vụ công tác xã hội;

(14)     Giáo dục nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp được thiết kế

           đặc biệt;

(15)     Dịch vụ giải trí; và

(16)     Các dịch vụ chuyên biệt dành cho các khuyết tật có tỷ lệ mắc thấp, như người đọc, người chép lời và các dịch vụ về thị giác và thính giác.  [California Education Code (Cal. Ed. Code) Secs. 56000.5 & 56026.5.]

       (17)     Dịch vụ thông dịch. [Cal. Ed. Code Sec. 56363(b).]

Các quy định của California định nghĩa cụ thể hơn những dịch vụ này và nêu rõ trình độ của các nhà cung cấp các dịch vụ này như sau:

  • Phát Triển và Hỗ Trợ Ngôn Ngữ, Lời Nói và Thính Giác

[5 California Code of Regulations (C.C.R.) Sec. 3051.1.]

(2)               Dịch Vụ Thính Giác [5 C.C.R. Sec. 3051.2.]

(3)       Hướng Dẫn Định Hướng và Vận Động, [5 C.C.R. Sec. 3051.3.]

(4)               Hướng Dẫn tại Nhà hoặc Bệnh Viện [5 C.C.R. Sec. 3051.4.]

(5)        Giáo Dục Thể Chất Được Điều Chỉnh [5 C.C.R. Sec. 3051.5.]  Thực chất, Giáo Dục Thể Chất Được Điều Chỉnh được coi là giáo dục đặc biệt.  [See 34 C.F.R. Sec. 300.39.]

(6)               Liệu Pháp Vật Lý và Nghề Nghiệp [5 C.C.R. Sec. 3051.6.]

(7)               Dịch Vụ Thị Giác [5 C.C.R. Sec. 3051.7.]

(8)               Liệu Pháp Thị Giác [5 C.C.R. Sec. 3051.75.]

(9)        Hướng Dẫn Đào Tạo Lái Xe Chuyên Dụng [5 C.C.R. Sec. 3051.8.]

(10)      Dịch Vụ Tư Vấn và Hướng Dẫn [5 C.C.R. Sec. 3051.9.]

(11)      Dịch Vụ Tâm Lý ngoài Thẩm Định và Phát Triển IEP [5 C.C.R. Sec. 3051.10.]

(12)       Tư Vấn và Hướng Dẫn Kiến Thức cho Phụ Huynh [5 C.C.R.   Sec. 3051.11.]

(13)      Dịch Vụ Y Tế và Điều Dưỡng [5 C.C.R. Sec. 3051.12.]

(14)      Dịch Vụ Công Tác Xã Hội [5 C.C.R. Sec. 3051.13.]

(15)      Giáo Dục Nghề Nghiệp và Phát Triển Nghề Nghiệp Được Thiết Kế Đặc Biệt [5 C.C.R. Sec. 3051.14.]  (Giáo Dục Nghề Nghiệp là một dịch vụ khác được luật liên bang xác định là giáo dục đặc biệt; [Xem 34 C.F.R. Sec. 300.39.].)

(16)      Dịch Vụ Giải Trí [5 C.C.R. Sec. 3051.15.]

(17)      Dịch Vụ Chuyên Biệt dành cho Các Khuyết Tật Có Tỷ Lệ Mắc Thấp [5 C.C.R. Sec. 3051.16.]

(18)      Dịch Vụ dành cho Học Sinh bị Bệnh Mãn Tính hoặc Vấn Đề Sức Khỏe Cấp Tính [5 C.C.R. Sec. 3051.17.]

(19)      Hướng Dẫn và Dịch Vụ Được Chỉ Định dành cho Người Điếc và Khó Nghe [5 C.C.R. Sec. 3051.18.]