Menu Close

(5.31) Học khu có thể yêu cầu tôi đi học cùng con tôi để thực hiện các dịch vụ liên quan đến sức khỏe không?

(5.31) Học khu có thể yêu cầu tôi đi học cùng con tôi để thực hiện các dịch vụ liên quan đến sức khỏe không?

Không. Quyền đi học của con quý vị không bị đặt điều kiện hợp pháp là sự có mặt của quý vị.  Bất kỳ yêu cầu nào như trên đều vi phạm nghĩa vụ FAPE của học khu, bởi chương trình giáo dục không dùng chi phí công nếu quý vị phải dành thời gian cá nhân của mình.  [34 C.F.R. Sec. 300.17(a).]