Menu Close

(5.40) Con tôi có vấn đề hành vi liên tục xảy ra. Học khu có trách nhiệm giải quyết những vấn đề đó không?

(5.40) Con tôi có vấn đề hành vi liên tục xảy ra. Học khu có trách nhiệm giải quyết những vấn đề đó không?

Có.  Nếu con quý vị có các hành vi ảnh hưởng đến việc học tập của con quý vị hoặc của trẻ khác, luật liên bang yêu cầu nhóm IEP phải cân nhắc những hỗ trợ và chiến lược hành vi và các dịch vụ khác cần thiết để con quý vị có thể được hưởng lợi từ việc giáo dục trong môi trường ít bị hạn chế nhất (least restrictive environment, LRE). [34 C.F.R. Sec. 300.324(a)(2),(b)(2).] Viết thư gửi đến trường của con quý vị để thông báo về nghĩa vụ của họ là có các mục tiêu và dịch vụ liên quan đến nhu cầu hành vi của con quý vị trong IEP của trẻ.

Các học khu phải cung cấp các loại thẩm định, kế hoạch, dịch vụ hoặc hỗ trợ mà nhóm IEP của con quý vị xác định là cần thiết để giúp con quý vị trong những hành vi ở trường, để con quý vị có thể được hưởng lợi từ giáo dục và không phải chuyển sang môi trường hạn chế hơn, như lớp học ban ngày đặc biệt hay chương trình điều trị ban ngày.

IEP phải nêu rõ về các dịch vụ liên quan và giáo dục đặc biệt và hỗ trợ bổ sung và các dịch vụ được cung cấp cho con quý vị và nêu rõ về các mục tiêu hành vi thường niên có thể đo lường, được lập ra để giải quyết nhu cầu hành vi của con quý vị. [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(2),(4).]  Nếu hành vi cản trở việc học tập của con quý vị hoặc duy trì học tập ở lớp học thông thường hoặc môi trường ít hạn chế hơn, thì IEP phải có một tuyên bố về các dịch vụ hỗ trợ hành vi mà trẻ cần.  [Cal. Ed. Code Sec. 56364.2.] 

Nếu trường học đồng ý rằng con quý vị có nhu cầu về hành vi và IEP không bao gồm các hỗ trợ hoặc chiến lược để giải quyết hành vi đó và/hoặc không nêu rõ các mục tiêu liên quan đến hành vi của con quý vị, trước tiên quý vị nên viết thư gửi đến trường học của con quý vị để thông báo về nghĩa vụ của họ là phát triển các mục tiêu và dịch vụ liên quan đến nhu cầu hành vi của con quý vị trong IEP của trẻ và nếu họ không phản hồi lại, thì quý vị nên xem xét việc nộp đơn khiếu nại về tuân thủ với Sở Giáo Dục California (CDE). Nếu IEP của con quý vị bao gồm các dịch vụ, hỗ trợ hoặc chiến lược để giải quyết các nhu cầu hành vi này nhưng không đem lại hiệu quả, học khu nên yêu cầu IEP.  Tuy nhiên, quý vị có thể tự mình yêu cầu IEP để giải quyết vấn đề về thiếu sự tiến bộ của con quý vị. Quý vị có thể xem xét nộp đơn yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý. [Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.]