Menu Close

(5.29) Con tôi có phải theo học tại một địa điểm trường học chuyên biệt hoặc được chỉ định để nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết ở trường không?

(5.29) Con tôi có phải theo học tại một địa điểm trường học chuyên biệt hoặc được chỉ định để nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết ở trường không?

Không, Cơ Quan Lập Pháp California hướng đến việc các học sinh nhận giáo dục đặc biệt không bị xếp lớp tại các địa điểm trường học ngoài những nơi trẻ sẽ theo học nếu không có nhu cầu đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất chuyên biệt.  [Cal. Ed. Code Sec. 49423.5(h).]