Menu Close

(5.49) Con tôi có thể sử dụng thiết bị AT ngoài ngày học không?

(5.49) Con tôi có thể sử dụng thiết bị AT ngoài ngày học không?

Có. Nếu nhóm IEP xác định con quý vị có nhu cầu về thiết bị AT, họ phải xem xét nhu cầu về AT của con quý vị ở trường, ở nhà hoặc những nơi khác trong quá trình phát triển IEP.  [34 C.F.R. Sec. 300.324(a)(2)(v); Cal. Ed. Code Sec. 56341.1(b)(5).]  Học khu phải cho phép trẻ khuyết tật sử dụng công nghệ hỗ trợ do nhà trường mua tại nhà hoặc trong các môi trường khác, nếu nhóm IEP xác định rằng trẻ cần tiếp cận các thiết bị đó trong các môi trường ngoài trường học để nhận được FAPE (ví dụ: để hoàn thành bài tập về nhà).  [34 C.F.R. Sec. 300.105(b).]