Menu Close

(5.42) Tôi có thể nhận các dịch vụ thẩm định và hành vi cần thiết cho con tôi bằng cách nào?

(5.42) Tôi có thể nhận các dịch vụ thẩm định và hành vi cần thiết cho con tôi bằng cách nào?

Nếu con quý vị có những hành vi nghiêm trọng (như bỏ trốn, đánh nhau, làm gián đoạn lớp học hoặc làm tổn thương chính mình) gây cản trở việc học của trẻ hoặc khả năng học tập của trẻ khác hoặc gây rủi ro cho việc xếp lớp trong một lớp học thông thường hoặc môi trường giáo dục ít hạn chế hơn, quý vị nên đưa ra yêu cầu bằng văn bản về cuộc họp IEP để xác định những thẩm định, hỗ trợ và dịch vụ nào cần thiết để giải quyết hành vi của con quý vị theo cách tích cực.  Các dịch vụ mà nhóm IEP phải cân nhắc bao gồm thẩm định hành vi chức năng chi tiết, kế hoạch hỗ trợ hành vi và nếu thích hợp, bao gồm kế hoạch can thiệp hành vi tích cực, hỗ trợ hành vi một kèm một, hướng dẫn kiến thức cho phụ huynh và/hoặc giáo viên và tham khảo ý kiến của chuyên gia hành vi, tư vấn, các kỹ năng xã hội, kiểm soát cơn giận và/hoặc các dịch vụ và chiến lược khác mà quý vị cho rằng con mình cần.

Trước cuộc họp IEP, quý vị có thể cần yêu cầu bằng văn bản để có một cuộc thẩm định hành vi chức năng, đặc biệt nếu trường học đã triển khai một kế hoạch hỗ trợ hành vi hoặc sử dụng các chiến lược hành vi khác không có tác dụng trong việc cải thiện hành vi thách thức của con quý vị. Thẩm định này cần được thiết kế để thu thập các thông tin chi tiết về hành vi của con quý vị (như miêu tả chi tiết về hành vi, tần suất xảy ra hành vi, hành vi kéo dài bao lâu, nơi diễn ra và chuyện gì xảy ra ngay trước và sau khi con quý vị có hành vi thách thức) và môi trường học tập của con quý vị để giúp nhóm IEP xác định lý do tại sao trẻ có hành vi thách thức và nhưng điều có thể làm với việc này. Văn Phòng Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt (Office of Special Education Programs, OSEP) đã mô tả các thẩm định hành vi chức năng là các “đánh giá” theo IDEA. Do đó, quý vị nên thông báo cho học khu rằng khi quý vị yêu cầu thẩm định hành vi chức năng (functional behavioral assessments, FBA), tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến các đánh giá khác sẽ được áp dụng. Bản ghi nhớ của OSEP, trong khi không ràng buộc về luật pháp, có thể được sử dụng để thúc giục học khu áp dụng cùng các quy trình cho một FBA giống như bất kỳ thẩm định nào khác. Quý vị có thể tìm thấy cuộc thảo luận về bản ghi nhớ đó trực tuyến tại địa chỉ http://www.cde.ca.gov/sp/se/ac/bipleafaq.asp

Trường học có 60 ngày kể từ khi quý vị ký vào kế hoạch thẩm định bao gồm thẩm định hành vi chức năng để thực hiện thẩm định và để tổ chức cuộc họp IEP khác nhằm thảo luận kết quả của thẩm định và để xác định những dịch vụ, hỗ trợ và chiếc lược hành vi tích cực khác mà con quý vị cần. [Cal. Ed. Code Sec. 56344(a)]

Nếu học khu thực hiện thẩm định hành vi chức năng của con quý vị nhưng quý vị nghĩ thẩm định không hữu ích trong việc xác định những loại hỗ trợ hoặc dịch vụ hành vi nào mà con quý vị cần hoặc quý vị không đồng ý với thẩm định của học khu vì các lý do khác, chúng tôi khuyên quý vị nên yêu cầu một đánh giá giáo dục độc lập (independent educational evaluation, IEE) bằng chi phí công. [34 C.F.R. Sec. 300.502; Cal. Ed. Code Sec. 56329(b).]

Quý vị phải yêu cầu bằng văn bản gửi tới học khu và cố gắng giải thích các phần cụ thể của thẩm định hoặc các phương pháp được sử dụng để thực hiện thẩm định mà quý vị không đồng ý. Nếu quý vị yêu cầu một đánh giá giáo dục độc lập, luật yêu cầu học khu phải đồng ý thanh toán cho thẩm định này hoặc nộp đơn yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý để cho biết rằng thẩm định của học khu là “thích hợp”. [34 C.F.R. Sec. 300.502; Cal. Ed. Code Sec. 56329(b).]