Menu Close

(5.27) Ai sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe?

(5.27) Ai sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe?

Các dịch vụ này có thể được cung cấp bởi nhân viên nhà trường có giấy chứng nhận dịch vụ cần thiết với chuyên môn về sức khỏe hoặc bởi y tá của nhà trường.  [Cal. Ed. Code Sec. 49423.5(a)(1).]  Các dịch vụ này cũng có thể được thực hiện bởi nhân viên nhà trường được chỉ định, được đào tạo để thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất chuyên biệt khi đáp ứng hai điều kiện: thứ nhất, nhân viên nhà trường được giám sát bởi y tá nhà trường; bác sĩ, hoặc y tá sức khỏe công cộng, và thứ hai, dịch vụ chăm sóc sức khỏe được chuyên gia chăm sóc sức khỏe xác định:

(1) là dịch vụ thường lệ cho học sinh;

(2) có ít khả năng gây tổn hại;

(3) có khả năng được thực hiện với kết quả có thể đoán trước; và

(4) không yêu cầu nhân viên nhà trường được chỉ định tham gia vào công việc điều dưỡng, chẳng hạn như thẩm định, diễn giải, hoặc đưa ra quyết định.  Ngoài ra, những nhân viên nhà trường này phải thành thạo CPR (kỹ năng hồi sức tim phổi) và am hiểu về các nguồn lực y tế khẩn cấp tại địa phương. 

[Cal. Ed. Code Sec. 49423.5(a)(2) & (c).]