Menu Close

(5.39) Nếu tôi tự cho con tôi vào học một trường được cấp phép ngoài công lập, học khu có phải cung cấp dịch vụ không?

(5.39) Nếu tôi tự cho con tôi vào học một trường được cấp phép ngoài công lập, học khu có phải cung cấp dịch vụ không?

Nếu quý vị “đơn phương” cho con quý vị vào học trường ngoài công lập mà không có sự chấp thuận của nhóm IEP, trẻ sẽ không có quyền cá nhân đối với các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan.  [34 C.F.R. Sec. 300,137(a).]  Viết thư gửi đến trường của con quý vị để thông báo về nghĩa vụ của họ là có các mục tiêu và dịch vụ liên quan đến nhu cầu hành vi của con quý vị trong IEP của trẻ.

Đối với học sinh được phụ huynh đơn phương ghi danh vào NPS, học khu vẫn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các trách nhiệm thẩm định và “tìm kiếm trẻ”, nhưng có nghĩa vụ cực kỳ hạn chế trong việc cung cấp các dịch vụ liên quan. [34 C.F.R. Secs. 300,131-132.]  Điều này có nghĩa là học sinh có thể nhận được các dịch vụ khác và ít hơn đáng kể so với trẻ ở trường công.  Số tiền chi cho các học sinh này sẽ được giới hạn ở một tỷ lệ tương ứng với số tiền của liên bang mà học khu nhận được (dựa trên số lượng những học sinh này trong học khu).  [34 C.F.R. Secs. 300.133 – 138.]  Các dịch vụ mà học khu cung cấp sẽ được ghi vào trong kế hoạch dịch vụ, chứ không phải IEP.  Học khu sẽ đưa ra quyết định cuối cùng đối với các dịch vụ cụ thể sau khi tham khảo ý kiến của các nhân viên NPS địa phương.  [34 C.F.R. Sec. 300,137(b).]  Nếu học khu đồng ý đưa dịch vụ liên quan vào kế hoạch dịch vụ của trẻ và dịch vụ đưa đón là cần thiết để học sinh được hưởng lợi hoặc tham gia vào một trong các dịch vụ này, học khu cũng phải cung cấp dịch vụ đưa đón cần thiết.  [34 C.F.R. Sec. 300,139(b).]

Quý vị không có quyền tiến hành thủ tục tố tụng pháp lý để phản đối việc từ chối cung cấp một số dịch vụ nhất định hoặc số lượng dịch vụ được cung cấp hoặc cung cấp các dịch vụ được ghi trong kế hoạch dịch vụ của trẻ.  [34 C.F.R. Sec. 300,140.] Tuy nhiên, quy trình khiếu nại về tuân thủ vẫn có sẵn để phản đối các vấn đề như học khu không thực hiện trách nhiệm tìm kiếm trẻ hoặc thẩm định hoặc tham khảo ý kiến của các nhân viên trường học NPS địa phương trong việc xác định tính chất và phạm vi trách nhiệm dịch vụ giới hạn.  [34 C.F.R. Sec. 300.140; đồng thời xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.]

Do sự tách biệt về tổ chức giữa nhà thờ và tiểu bang, trẻ em theo học các trường tôn giáo chỉ có thể theo học các trường này do phụ huynh đơn phương cho con vào học.  Tuy nhiên, các dịch vụ liên quan giới hạn có thể được cung cấp bởi các học khu thuộc địa điểm của các trường tôn giáo “trong phạm vi phù hợp với luật pháp”. 

[34 C.F.R. Sec. 300.139; đồng thời xem Chương 4, Thông Tin về Quy Trình IEP.]