Menu Close

(5.22) Con tôi có thể nhận dịch vụ tư vấn không?

(5.22) Con tôi có thể nhận dịch vụ tư vấn không?

Có, nếu cần thiết để hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt, các dịch vụ tư vấn được cung cấp cho học sinh như sau:

(1)  Dịch vụ tư vấn và hướng dẫn cho những học sinh cần dịch vụ bổ sung để bổ sung cho chương trình tư vấn và hướng dẫn thông thường.

(2)  Tư vấn giáo dục để hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện

     chương trình giáo dục dài hạn và tức thì của học sinh;

(3)  Tư vấn nghề nghiệp để đánh giá năng lực, khả năng và

đam mê để đưa ra quyết định nghề nghiệp thực tế;

(4)  Tư vấn cá nhân để giúp học sinh phát triển khả năng của học sinh

     nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội và cá nhân.

(5)  Hỗ trợ phát triển các chiến lược can thiệp hành vi tích cực.   

[34 C.F.R. Sec. 300.34 (c)(10); 5 C.C.R. Sec. 3051.9.] 

Dịch vụ tư vấn phải được cung cấp bởi nhân viên công tác xã hội có trình độ, nhà tâm lý học, cố vấn hướng dẫn hoặc nhân viên có trình độ khác.

[34 C.F.R. Sec. 300.34 (c)(2).]