Menu Close

(5.5) Phụ huynh có phải thanh toán cho các dịch vụ liên quan không?

(5.5) Phụ huynh có phải thanh toán cho các dịch vụ liên quan không?

Tất cả các dịch vụ liên quan cũng phải được cung cấp mà không thu tiền từ phụ huynh.  Trong hầu hết các trường hợp, học khu địa phương của quý vị sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ liên quan trực tiếp hoặc bằng cách ký hợp đồng với những người thích hợp. Theo luật pháp California, liệu pháp nghề nghiệp và vật lý cần thiết về mặt y tế và giáo dục cho trẻ hiện được cung cấp bởi Dịch Vụ Trẻ Em California (California Children’s Services.).  [Cal. Gov. Code Secs. 7572 and 7575.]  Nếu Dịch Vụ Trẻ Em California ngừng cung cấp dịch vụ trị liệu vì bất kỳ lý do gì và quý vị có thể chứng minh rằng con quý vị vẫn cần các dịch vụ như một phần của giáo dục đặc biệt, thì học khu có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ trị liệu ngay cả khi điều đó có nghĩa là ký hợp đồng với các dịch vụ đó. [34 C.F.R. Sec. 300.154(b).] Tranh chấp về các dịch vụ liên quan được giải quyết theo cách giống như tranh chấp về bất kỳ phần nào khác trong chương trình giáo dục đặc biệt của con quý vị.  [Xem Chương 6 Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ, và Chương 9, Thông Tin về Các Dịch Vụ Liên Cơ Quan (AB 3632).]