Menu Close

(5.38) Con tôi được xếp lớp vào một trường ngoài công lập theo IEP. Trẻ có thể nhận được các dịch vụ liên quan từ học khu nếu trẻ cần các dịch vụ này để hưởng lợi từ giáo dục và các dịch vụ không có sẵn trong trường ngoài công lập, bao gồm cả trường tôn giáo không?

(5.38) Con tôi được xếp lớp vào một trường ngoài công lập theo IEP. Trẻ có thể nhận được các dịch vụ liên quan từ học khu nếu trẻ cần các dịch vụ này để hưởng lợi từ giáo dục và các dịch vụ không có sẵn trong trường ngoài công lập, bao gồm cả trường tôn giáo không?

Điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh mà con quý vị được xếp lớp vào trường ngoài công lập (non-public school, NPS).  Nếu nhóm IEP xếp lớp cho con quý vị vào một trường phi tôn giáo, ngoài công lập, trẻ có quyền nhận các dịch vụ liên quan phù hợp.  Điều này có thể yêu cầu cung cấp dịch vụ tại cơ sở của NPS.  [34 C.F.R. Sec. 300.146.]