Menu Close

(5.24) Có bất kỳ dịch vụ tư vấn hoặc đào tạo nào mà phụ huynh có thể nhận được thông qua học khu không?

(5.24) Có bất kỳ dịch vụ tư vấn hoặc đào tạo nào mà phụ huynh có thể nhận được thông qua học khu không?

Có. Luật pháp và quy định về giáo dục đặc biệt đưa vào các dịch vụ này cho phụ huynh:

(1)  Tư vấn và tham khảo ý kiến phụ huynh về các vấn đề học tập và chương trình hướng dẫn;

(2)  Tư vấn và hướng dẫn kiến thức để giúp phụ huynh hiểu được nhu cầu đặc biệt của con mình; và

(3)  Cung cấp thông tin về sự phát triển của trẻ cho phụ huynh.

[34 C.F.R. Sec. 300.34 (c)(10); 5 C.C.R. Sec. 3051.9-11.]