Menu Close

(5.46) Tôi có thể tìm hướng dẫn về nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hành vi của trường học ở đâu?

(5.46) Tôi có thể tìm hướng dẫn về nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hành vi của trường học ở đâu?

Sở Giáo Dục California (CDE) đã xuất bản một bản ghi nhớ hỏi và đáp chi tiết nhằm giải quyết các yêu cầu của cơ quan giáo dục địa phương (local educational agency, LEA) liên quan đến việc cung cấp các thẩm định và dịch vụ hành vi. Quý vị có thể tìm thấy mẫu đơn trực tuyến tại: http://www.cde.ca.gov/sp/se/ac/bipleafaq.asp