Menu Close

(5.19) Học khu có thể giới hạn các buổi liệu pháp lời nói, nghề nghiệp hoặc vật lý mỗi tuần bởi do chỉ có một chuyên gia trị liệu trong đội ngũ nhân viên không?

(5.19) Học khu có thể giới hạn các buổi liệu pháp lời nói, nghề nghiệp hoặc vật lý mỗi tuần bởi do chỉ có một chuyên gia trị liệu trong đội ngũ nhân viên không?

Không. Tần suất của một dịch vụ liên quan và thời gian của mỗi buổi trị liệu phải được xác định riêng dựa trên nhu cầu của con quý vị tại cuộc họp nhóm IEP. Tần suất và thời gian phải được ghi trong IEP.  [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(IV); 34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(7); 5 C.C.R. Sec. 3051(a)(2); Cal. Ed. Code Sec. 56345(a)(7).] 

Xét đến các biện pháp tiết kiệm chi phí, các học khu có thể cung cấp:

(a) các dịch vụ lời nói và ngôn ngữ theo các nhóm nhỏ, thay vì một kèm một;

(b) “tham vấn” với nhân viên và không cung cấp dịch vụ trực tiếp cho học sinh; hoặc

(c) các dịch vụ do nhân viên lớp học cung cấp thay vì nhà nghiên cứu bệnh học lời nói và ngôn ngữ. Mặc dù các lựa chọn này có thể phù hợp đối với một số học sinh, hãy nhớ rằng các dịch vụ phải được cung cấp dựa trên nhu cầu riêng của con quý vị. [34 C.F.R. Sec. 300.39.]