Menu Close

(5.43) Khi nào học khu có thể sử dụng biện pháp can thiệp hành vi khẩn cấp, chẳng hạn như kiềm chế hoặc cách ly đối với con tôi?

(5.43) Khi nào học khu có thể sử dụng biện pháp can thiệp hành vi khẩn cấp, chẳng hạn như kiềm chế hoặc cách ly đối với con tôi?

Phần này của luật California không thay đổi. Học khu có thể chỉ sử dụng biện pháp can thiệp khẩn cấp khi:

(1)         con quý vị có các hành vi tự phát, không đoán trước được; và

(2)         hành vi thể hiện một mối nguy hiểm gây tổn hại thể chất nghiêm trọng cho

học sinh đó hoặc cho học sinh khác; và

(3)         hành vi nguy hiểm không thể ngăn chặn ngay lập tức bằng các phản ứng ít hạn chế hơn so với biện pháp can thiệp khẩn cấp. 

[Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(a).]

Học khu không được thay thế việc sử dụng các biện pháp can thiệp hành vi khẩn cấp cho các biện pháp can thiệp hành vi tích cực toàn diện. [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(b).]

Trường học có thể sử dụng biện pháp can thiệp khẩn cấp, chẳng hạn như kiềm chế thể chất, đối với con quý vị chỉ khi cần để kiểm soát hành vi nguy hiểm và chỉ sử dụng vũ lực thích đáng và cần thiết tùy vào tình huống. [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(b)(c).]