Menu Close

(5.11) Học khu có thể từ chối cung cấp dịch vụ đưa đón ngoài học khu đối với con tôi không?

(5.11) Học khu có thể từ chối cung cấp dịch vụ đưa đón ngoài học khu đối với con tôi không?

Khi một học sinh được xếp vào học ở trường bên ngoài học khu của mình theo chương trình IEP, có lẽ vì không có chương trình phù hợp trong học khu, thì học khu của học sinh hoặc học khu có trường học mà học sinh theo học phải cung cấp bất kỳ dịch vụ đưa đón cần thiết nào.  Học khu cung cấp dịch vụ đưa đón có thể sẽ phụ thuộc vào các điều khoản của thỏa thuận tham gia liên học khu do hai học khu thương lượng để cho phép học sinh theo học bên ngoài học khu của mình.  [Xem Cal. Ed. Code Secs. 46600 and following.] 

Khi trẻ theo học ở học khu cư trú nhưng các dịch vụ liên quan của học sinh lại được cung cấp tại một địa điểm không nằm trong học khu cư trú đó, thì học khu cư trú của học sinh phải cung cấp dịch vụ đưa đón và các dịch vụ đó. 

Khi học sinh theo học trong học khu cư trú nhưng muốn được đưa đến một địa điểm bên ngoài học khu sau giờ học (chẳng hạn như nhà của người thân nhằm mục đích trông giữ trẻ hoặc một trung tâm chăm sóc trẻ em), quyền nhận dịch vụ sẽ không rõ ràng và chỉ được đảm bảo nếu được nêu rõ trong IEP.