Menu Close

(5.14) Học khu có thể yêu cầu phụ huynh cung cấp dịch vụ đưa đón nếu họ có khả năng không?

(5.14) Học khu có thể yêu cầu phụ huynh cung cấp dịch vụ đưa đón nếu họ có khả năng không?

Không.  Khả năng cung cấp dịch vụ đưa đón của phụ huynh sẽ không làm giảm bớt trách nhiệm của học khu.  Học khu phải đảm bảo rằng bất kỳ dịch vụ đưa đón nào được bao gồm trong IEP của học sinh như một dịch vụ liên quan phải được cung cấp bằng chi phí công và không thu tiền từ phụ huynh.  [34 C.F.R. Sec. 300.39.]  Trong một số trường hợp, khi phụ huynh đã đồng ý, học khu sẽ bồi hoàn cho phụ huynh quãng đường đưa đón, nếu không học khu sẽ phải cung cấp dịch vụ đó.  Trong những trường hợp này, phụ huynh sẽ được bồi hoàn cho tổng số quãng đường khứ hồi theo mức giá tiêu chuẩn của học khu.