Menu Close

(5.36) Học khu có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ phi học thuật không?

(5.36) Học khu có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ phi học thuật không?

Có.  Học khu được yêu cầu phải thanh toán bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào “cần thiết về mặt giáo dục” hoặc cần thiết cho một học sinh để “hưởng lợi từ” giáo dục đặc biệt.  [Cal. Ed. Code Sec. 56363(a); 34 C.F.R. Sec. 300.34(a).] Các ví dụ bao gồm đào tạo hoặc tư vấn cho phụ huynh, giải trí, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phức tạp, v.v. Bởi vì các dịch vụ này có thể tốn kém hơn hoặc không được cung cấp phổ biến nên học khu có thể từ chối cung cấp.  Không được sử dụng lý do thiếu ngân sách hoặc tình trạng sẵn có của dịch vụ cần thiết để từ chối các dịch vụ.  [34 C.F.R. Secs. 300.17(a) and 300.39(a).]  Quý vị nên chuẩn bị sử dụng báo cáo từ chuyên gia độc lập để hỗ trợ nhu cầu của con quý vị đối với các dịch vụ liên quan.  [Để biết thông tin về việc xin thẩm định độc lập bằng chi phí công, xem Chương 2, Thông Tin về Các Đánh Giá/Thẩm Định.]