Menu Close

(5.9) Con tôi có thể được hưởng dịch vụ đưa đón như một dịch vụ liên quan vào thời điểm nào?

(5.9) Con tôi có thể được hưởng dịch vụ đưa đón như một dịch vụ liên quan vào thời điểm nào?

Dịch vụ đưa đón là một dịch vụ liên quan khi cần thiết để học sinh được hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt.  Nếu học sinh không thể đến trường, trẻ sẽ không thể hưởng lợi từ chương trình giáo dục ở đó.  Nếu học sinh không thể tự đến trường do các đặc điểm về thể chất hoặc nhận thức của khuyết tật (mặc dù trẻ có thể sống ở rất gần trường học), thì dịch vụ đưa đón sẽ được cung cấp như một dịch vụ liên quan.  Dịch vụ đưa đón cũng được áp dụng để đưa và đón từ các địa điểm khác đối với các dịch vụ liên quan không được cung cấp tại trường học thông thường của học sinh.  [34 C.F.R. Sec. 300.34(c)(16).] 

Sở Giáo Dục California (California Department of Education, CDE) đã phát triển các hướng dẫn cho các nhóm IEP để xác định thời điểm cần áp dụng dịch vụ đưa đón như một dịch vụ liên quan.  Các hướng dẫn này là không bắt buộc đối với các học khu, ngoại trừ trong phạm vi các hướng dẫn lặp lại luật tiểu bang hoặc liên bang. Các hướng dẫn này là khuyến nghị của sở giáo dục tiểu bang đối với các học khu về dịch vụ đưa đón học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt.

Các hướng dẫn, ban hành ngày 23 tháng Mười Một năm 1993 và được cập nhật gần đây nhất vào ngày 7 tháng Ba năm 2016, nêu trong phần:

Cân Nhắc Hàng Đầu:  Nhu Cầu của Học Sinh

Các nhu cầu cụ thể của học sinh phải được cân nhắc quan tâm hàng đầu khi nhóm IEP xác định bất kỳ nhu cầu về dịch vụ đưa đón nào. Những cân nhắc này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(1)  Cân nhắc chẩn đoán y tế và nhu cầu sức khỏe liệu việc đi xe buýt đường dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh nhất định không (thời gian, kiểm soát nhiệt độ, nhu cầu dịch vụ, cấp cứu y tế); khả năng và/hoặc sức khỏe nói chung để đi lại/đi xe lăn; khoảng cách xấp xỉ từ trường học hoặc khoảng cách cần thiết để đi bộ hoặc tự đi xe lăn đến trường học; xem xét nhu cầu của học sinh trong thời tiết khắc nghiệt hoặc rất nóng.

(2)  Khả năng tiếp cận vật lý đối với lề đường, vỉa hè, đường phố và hệ thống giao thông công cộng.

(3)  Cân nhắc khả năng của học sinh trong việc đến trường đúng giờ, tránh bị lạc, tránh các tình huống giao thông nguy hiểm và tránh các tình huống nguy hiểm hoặc bị bắt nạt tiềm ẩn khác trên đường đến trường và từ trường về.

(4)  Kế Hoạch Can Thiệp Hành Vi [Title 5, C.C.R. 3001(g)] được quy định bởi IEP của học sinh và sự cân nhắc cách thực hiện các kế hoạch đó trong khi học sinh được đưa đón.

(5)  Nhu cầu đưa đón học nửa ngày hoặc các nhu cầu khác về dịch vụ đưa đón theo yêu cầu trong IEP của học sinh (ví dụ: liệu pháp nghề nghiệp hoặc vật lý hoặc dịch vụ sức khỏe tâm thần tại một địa điểm khác, các lớp học tại cộng đồng, v.v.) cũng phải được cân nhắc khi nhóm IEP thảo luận về nhu cầu sắp xếp và đưa đón của học sinh.

(6)  Dịch vụ năm học mở rộng, theo Bộ Luật Giáo Dục Californiamục 56345(b)(3), nên có một sự cân nhắc khác về nhu cầu đưa đón của học sinh nếu được coi là cần thiết để cung cấp giáo dục công phù hợp miễn phí như được quy định trong IEP của học sinh.

Nhân Viên Đưa Đón và Cuộc Họp Nhóm IEP

Việc thực hành hiệu quả đòi hỏi các quy trình được phát triển nhằm mục đích trao đổi với nhân viên đưa đón và đòi hỏi nhân viên đưa đón có mặt tại các cuộc họp nhóm IEP:

(1)  khi học sinh cần sử dụng các thiết bị thích nghi hoặc hỗ trợ;

(2)  khi cần sửa đổi thiết bị trên xe buýt trường học;

(3)  khi học sinh thể hiện những khó khăn về hành vi nghiêm trọng và

      kế hoạch can thiệp hành vi sẽ được thực hiện;

(4)  khi học sinh dễ bị thương tổn về y tế và cần sự hỗ trợ đặc biệt;

      và/hoặc

(5)  khi học sinh có nhu cầu riêng khác.

Tùy Chọn Dịch Vụ Đưa Đón

Cân nhắc nhu cầu được xác định của học sinh, tùy chọn dịch vụ đưa đón có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: đi bộ, đi xe buýt trường học thông thường, sử dụng phương tiện giao thông công cộng có sẵn (mọi chi phí tự trả đối với học sinh hoặc phụ huynh được cơ quan giáo dục địa phương bồi hoàn), đi xe buýt chuyên biệt từ một điểm đón, và dịch vụ đưa đón học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt tận nơi thông qua xe buýt trường học, taxi, sự đưa đón của phụ huynh được bồi hoàn mà phụ huynh tự nguyện tham gia, hoặc phương thức khác theo xác định của nhóm IEP. Khi phát triển các mục đích và mục tiêu cụ thể của IEP liên quan đến việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng của học sinh, nhóm IEP có thể sẽ xem xét việc kết hợp các dịch vụ đưa đón khi nhu cầu của học sinh gia tăng.

Dịch vụ đưa đón chuyên biệt, như một dịch vụ có liên quan, phải được viết trên IEP của học sinh cùng các quy định và cần có sự phê duyệt của người quản lý dịch vụ đưa đón. Các dịch vụ nên được mô tả đầy đủ chi tiết để thông báo cho các bên về cách thức, thời gian và địa điểm mà dịch vụ đưa đón sẽ được cung cấp và khi nào cần bố trí bồi hoàn cho phụ huynh, số tiền cũng như tần suất bồi hoàn.

Đình Chỉ Không Cho Sử Dụng Xe Buýt Trường Học

Đôi khi, học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt bị đình chỉ không cho sử dụng xe buýt (Cal. Ed. Code 48900-48900.7, Grounds for Suspension). Việc đình chỉ đối với học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt từ dịch vụ đưa đón của California có thể tạo thành một sự thay đổi đáng kể về việc sắp xếp nếu học khu:

(1) đã cung cấp dịch vụ đưa đón cho học sinh;

(2) đình chỉ học sinh sử dụng dịch vụ đưa đón như một biện pháp kỷ luật; và

(3) không cung cấp phương thức đưa đón khác [Office of Civil Rights,

[Letter of Finding Complaint No. 04-89-1236, December 8, 1989.]

Một sự thay đổi đáng kể về việc sắp xếp đòi hỏi một cuộc họp nhóm IEP để đánh giá IEP của học sinh. Trong thời gian loại trừ ra khỏi dịch vụ đưa đón bằng xe buýt, học sinh phải được cung cấp hình thức đưa đón thay thế mà không thu tiền từ học sinh hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ để đảm bảo học sinh có quyền tiếp cận các hướng dẫn và dịch vụ giáo dục đặc biệt cần thiết [Cal. Ed. Code 48915.5.]

   Bộ Luật Giáo Dục Mục 48915.5(c) có nêu:

Nếu một cá nhân có nhu cầu đặc biệt bị loại trừ ra khỏi dịch vụ đưa đón bằng xe buýt trường học, học sinh được cung cấp hình thức đưa đón thay thế mà không thu tiền từ học sinh hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ với điều kiện dịch vụ đưa đón đó được quy định trong chương trình giáo dục cá nhân của học sinh. [AB 1859, Chapter 492, Statutes of 2002 as amended by AB 685, Chapter 56, Statutes of 2007.]

Các hướng dẫn không làm mất hiệu lực của các quy định chung trong luật liên bang hoặc tiểu bang, mà trong đó yêu cầu học khu cung cấp dịch vụ đưa đón để trẻ được hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt.  Các hướng dẫn đầy đủ có sẵn trên trang web của CDE tại địa chỉ http://www.cde.ca.gov/sp/se/lr/trnsprtgdins.asp