Menu Close

(5.7) “Bắt buộc hỗ trợ trẻ khuyết tật để giúp hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt” có nghĩa là gì?

(5.7) “Bắt buộc hỗ trợ trẻ khuyết tật để giúp hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt” có nghĩa là gì?

Cụm từ này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định liệu học khu có chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ liên quan cho học sinh khuyết tật hay không.  Học khu không phải cung cấp dịch vụ cho học sinh khuyết tật chỉ vì trẻ sẽ được hưởng lợi từ dịch vụ đó, hoặc ngay cả khi trẻ cần dịch vụ.  Dịch vụ này chỉ được coi là “liên quan” nếu cần thiết để giúp học sinh hưởng lợi từ việc hướng dẫn giáo dục.