Menu Close

(5.17) Học khu có thể từ chối các dịch vụ lời nói hoặc ngôn ngữ cho con tôi bằng cách sử dụng các tiêu chí đủ điều kiện về lời nói và ngôn ngữ cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt không?

(5.17) Học khu có thể từ chối các dịch vụ lời nói hoặc ngôn ngữ cho con tôi bằng cách sử dụng các tiêu chí đủ điều kiện về lời nói và ngôn ngữ cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt không?

Không. Học sinh tham gia chương trình giáo dục đặc biệt không cần phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện cho Khiếm Khuyết Lời Nói và Ngôn Ngữ (Speech and Language Impairment, SLI) để nhận dịch vụ lời nói hoặc ngôn ngữ từ học khu.  Học khu phải áp dụng các yêu cầu hội đủ điều kiện cho các dịch vụ liên quan có trong cả luật và quy định của liên bang và tiểu bang để xác định xem học sinh có cần các dịch vụ và hỗ trợ về lời nói và ngôn ngữ hay không.  Các dịch vụ liên quan như dịch vụ lời nói và ngôn ngữ là bất kỳ dịch vụ nào cần thiết để giúp học sinh được hưởng lợi từ chương trình giáo dục đặc biệt của mình.  [34 C.F.R. Sec.  300.34(a); Cal. Ed. Code Sec. 56363.] Để hội đủ điều kiện nhận bất kỳ dịch vụ giáo dục đặc biệt nào, học sinh phải có một khuyết tật đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của ít nhất một danh mục khuyết tật. SLI là một trong những danh mục khuyết tật đó.  Các tiêu chí cho SLI yêu cầu học sinh đáp ứng các tiêu chuẩn về lời nói hoặc ngôn ngữ chức năng hết sức cụ thể bao gồm điểm thấp trong các bài kiểm tra chuẩn hóa.  Khi học sinh đạt ngưỡng hội đủ điều kiện giáo dục đặc biệt bất kể danh mục khuyết tật, học khu phải sử dụng tiêu chí đủ điều kiện cho các dịch vụ liên quan để xác định nhu cầu về dịch vụ lời nói và ngôn ngữ.