Menu Close

(5.25) Con tôi có phải được xác định là “bị rối loạn cảm xúc” để nhận các dịch vụ tư vấn hoặc tâm lý không?

(5.25) Con tôi có phải được xác định là “bị rối loạn cảm xúc” để nhận các dịch vụ tư vấn hoặc tâm lý không?

Không, trẻ không cần phải được xác định là có bất kỳ khuyết tật đủ điều kiện tham gia giáo dục đặc biệt cụ thể nào để nhận các dịch vụ liên quan đến tâm lý hoặc tư vấn miễn là trẻ cần các dịch vụ này để được hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt.  [20 U.S.C. Secs. 1412(a)(3)(B), 1412(a)(5)(B), and 1412(a)(1).]