Menu Close

(5.6) Sự khác biệt giữa “dịch vụ liên quan” và “hướng dẫn và dịch vụ được chỉ định” (designated instruction and services, DIS) là gì?

(5.6) Sự khác biệt giữa “dịch vụ liên quan” và “hướng dẫn và dịch vụ được chỉ định” (designated instruction and services, DIS) là gì?

“Hướng dẫn và dịch vụ được chỉ định” (DIS) là phiên bản của California cho thuật ngữ “dịch vụ liên quan”.  [5 C.C.R. Sec. 3051; Cal. Ed. Code Sec. 56363.]  Về cơ bản, định nghĩa của California về DIS tuân theo định nghĩa liên bang về các dịch vụ liên quan. Quyền được hưởng giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan của học sinh là quyền được thiết lập theo luật liên bang và luật tiểu bang không thể được áp dụng để từ chối các dịch vụ mà trẻ sẽ được hưởng theo luật liên bang.