Menu Close

(5.4) Các học khu có chịu trách nhiệm cho việc cung cấp, bảo dưỡng hoặc thay thế thiết bị cấy ghép bằng phẫu thuật của trẻ như cấy ghép ốc tai không?

(5.4) Các học khu có chịu trách nhiệm cho việc cung cấp, bảo dưỡng hoặc thay thế thiết bị cấy ghép bằng phẫu thuật của trẻ như cấy ghép ốc tai không?

Theo luật của liên bang và California, các dịch vụ liên quan không bao gồm thiết bị y tế được cấy ghép bằng phẫu thuật, chẳng hạn như cấy ghép ốc tai hoặc thay thế thiết bị đó.  [20 U.S.C. Sec. 1401(26)(B); 34 C.F.R. Sec. 300.34(b); Cal. Ed. Code Sec. 56363(c).]  Tuy nhiên, luật pháp không cấm kiểm tra định kỳ các thành phần bên ngoài của thiết bị để đảm bảo rằng thiết bị hoạt động tốt. [34 C.F.R. Sec. 300.34(b)(2)(iii).] Ngoài ra, học khu có trách nhiệm “giám sát và bảo trì thích hợp các thiết bị y tế cần thiết để duy trì sức khỏe và sự an toàn của trẻ, bao gồm hô hấp, dinh dưỡng hoặc vận hành các chức năng cơ thể khác, trong khi trẻ được đưa đón đến trường hoặc đang ở trường”. [34 C.F.R. Sec. 300.34(b)(2)(ii).]