Menu Close

(5.15) Con tôi có thể nhận được liệu pháp nghề nghiệp hoặc vật lý như một dịch vụ liên quan vào thời điểm nào?

(5.15) Con tôi có thể nhận được liệu pháp nghề nghiệp hoặc vật lý như một dịch vụ liên quan vào thời điểm nào?

Liệu Pháp Nghề Nghiệp (Occupational Therapy, OT) và Vật Lý Trị Liệu (Physical Therapy, PT) là các dịch vụ liên quan riêng biệt, được định nghĩa theo luật tiểu bang và liên bang.  [34 C.F.R. Secs. 300.34(a)(6) & (a)(9); 5 C.C.R. Sec. 3051.6.]  Thông thường, những thuật ngữ này được sử dụng cùng nhau và học sinh nhận được cả hai hình thức trị liệu.  Các dịch vụ Liệu Pháp Nghề Nghiệp/Vật Lý Trị Liệu thường giải quyết chức năng vận động tinh và thô của học sinh.  Ví dụ: học sinh có thể gặp khó khăn khi chạy, đi bộ, ném, bắt hoặc nhảy (vận động thô); hoặc viết, vẽ hoặc cài cúc và kéo khóa quần áo (vận động tinh).  Ngoài ra, chức năng vận động của học sinh có thể ảnh hưởng đến các kỹ năng sống độc lập.  Nếu học sinh với trí thông minh trung bình có các kỹ năng bằng lời nói cao hơn các kỹ năng vận động hoặc nếu học sinh khuyết tật nghiêm trọng gặp khó khăn với các kỹ năng sống hàng ngày như ăn uống hoặc mặc quần áo, thì đây có thể là một chỉ báo không chính thức về nhu cầu sử dụng “dịch vụ liên quan” về OT/PT.

Các dịch vụ Liệu Pháp Nghề Nghiệp/Vật Lý Trị Liệu bị ảnh hưởng bởi luật pháp California, thường được gọi là AB 3632, trong đó đã chuyển trách nhiệm cung cấp một số dịch vụ liên quan từ các học khu sang các cơ quan khác trong một số trường hợp (trong trường hợp này, cho Dịch Vụ Trẻ Em California (California Children’s Services, CCS)).  Nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến OT/PT được thảo luận trong Chương 9, Thông Tin về Các Dịch Vụ Liên Cơ Quan(AB 3632).  Trong đó có các vấn đề như sau:

  • Các thủ tục để nhận được OT/PT là gì?
  • Điều gì sẽ xảy ra nếu học sinh không đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện của CCS, nhưng vẫn cần OT/PT vì lý do giáo dục?
  • Nếu CCS xác định rằng OT/PT không “cần thiết về mặt y tế”, thì có phải học sinh vẫn có quyền nhận OT/PT như các dịch vụ liên quan không? Nếu có, bên nào sẽ cung cấp dịch vụ này?