Menu Close

(5.35) Tôi có thể làm gì nếu con tôi không nhận được một dịch vụ liên quan, như được cung cấp trong IEP, vì nhà cung cấp dịch vụ vắng mặt?

(5.35) Tôi có thể làm gì nếu con tôi không nhận được một dịch vụ liên quan, như được cung cấp trong IEP, vì nhà cung cấp dịch vụ vắng mặt?

Biện pháp tốt nhất là phòng ngừa.  Quý vị nên thảo luận về vấn đề vắng mặt của nhà cung cấp dịch vụ tại cuộc họp IEP khi nhóm ghi các dịch vụ vào IEP. Sau đó, nhóm IEP có thể lập kế hoạch và quy định trong IEP về những gì sẽ xảy ra nếu nhà cung cấp dịch vụ liên quan vắng mặt.

Rõ ràng, quá trình lập kế hoạch trước đóng vai trò quan trọng nhất trong trường hợp các dịch vụ cần thiết để trẻ có thể đi học (như dịch vụ đưa đón hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe của trường học) hoặc đến trường an toàn (như hỗ trợ hành vi).  Việc trẻ nghỉ học hoặc bị từ chối quyền tham gia các hoạt động đặc biệt như các chuyến đi thực địa do học khu không cung cấp dịch vụ cần thiết là không thể chấp nhận.  Điều quan trọng là học khu có kế hoạch đảm bảo sẽ có nhà cung cấp thay thế.  Sẽ không phù hợp khi từ chối các dịch vụ được chỉ định trong IEP khi sự vắng mặt xảy ra nhiều lần hoặc có thể dự đoán được.  Trong trường hợp một cơ quan khác (ví dụ: nhà cung cấp “cơ quan ngoài công lập”) không cung cấp các dịch vụ cần thiết, thì học khu có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ đó.  [34 C.F.R. Sec. 300.154(b)(2).]

Học khu phải cung cấp các dịch vụ được chỉ định trong IEP của học sinh.  Khi học khu (hoặc nhà cung cấp cơ quan công hoặc cơ quan tư) không làm như vậy, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về tuân thủ với CDE.  [Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.]