Menu Close

(5.37) Con tôi có cần phải được phân loại là rối loạn cảm xúc trước khi trẻ được xếp lớp ở nơi cư trú không?

(5.37) Con tôi có cần phải được phân loại là rối loạn cảm xúc trước khi trẻ được xếp lớp ở nơi cư trú không?

Không. Học sinh mà cần xếp lớp ở nơi cư trú cho mục đích giáo dục có quyền được xếp lớp như vậy và học khu sẽ chịu trách nhiệm xếp lớp ở nơi cư trú cho trẻ.  Luật pháp không yêu cầu tình trạng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt cụ thể để được xếp lớp ở nơi cư trú.  [34 C.F.R. Sec. 300.104.]