Menu Close

(5.13) Có phải học khu chỉ có thể giới hạn dịch vụ đưa đón đối với những học sinh sống cách xa một khoảng cách tối thiểu được chỉ định tính từ địa điểm của trường (ví dụ: hai dặm) không?

(5.13) Có phải học khu chỉ có thể giới hạn dịch vụ đưa đón đối với những học sinh sống cách xa một khoảng cách tối thiểu được chỉ định tính từ địa điểm của trường (ví dụ: hai dặm) không?

Không. Giới hạn phân loại như vậy sẽ không phù hợp với yêu cầu rằng các dịch vụ liên quan được cung cấp dựa trên nhu cầu cá nhân.  Nếu, vì tình trạng khuyết tật của học sinh, trẻ cần dịch vụ đưa đón để đi học, thì học khu phải cung cấp dịch vụ đó.