Menu Close

(5.28) Con tôi cần có nhân viên hỗ trợ sức khỏe tại gia để đi học. Trẻ có thể có nhân viên hỗ trợ được cơ quan không liên quan đến giáo dục tài trợ không?

(5.28) Con tôi cần có nhân viên hỗ trợ sức khỏe tại gia để đi học. Trẻ có thể có nhân viên hỗ trợ được cơ quan không liên quan đến giáo dục tài trợ không?

Nếu con của quý vị có IEP và trẻ hội đủ điều kiện nhận Medi-Cal và sẽ ở nhà do tình trạng sức khỏe, trẻ có quyền có nhân viên hỗ trợ sức khỏe tại gia do Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California tài trợ để đi cùng trẻ trong ngày học cũng như đưa đón đến trường nếu trẻ đã có nhân viên hỗ trợ thông qua Medi-Cal cho các dịch vụ hỗ trợ cuộc sống trong khoảng thời gian đó. [Cal. Gov. Code Sec. 7575(e).]  Các dịch vụ y tế hỗ trợ cuộc sống là các dịch vụ dành cho học sinh khuyết tật, mà phụ thuộc vào công nghệ hoặc thiết bị y tế để bù đắp cho việc mất khả năng sử dụng bình thường các chức năng quan trọng của cơ thể và cần được chăm sóc điều dưỡng có kỹ năng hàng ngày để cải thiện tình trạng khuyết tật hoặc nguy cơ tử vong.  [2 C.C.R. Sec. 60400(b).]

Đối với những học sinh nhận giáo dục đặc biệt không đáp ứng các điều kiện này, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất chuyên biệt sẽ được cung cấp bởi hoc khu địa phương chịu trách nhiệm.  [Cal. Ed. Code Secs. 49423.5 & 56363(b)(12); 5 C.C.R. Sec. 3051.12. Xem Chương 14, Thông Tin về Quyền của Học Sinh có Tình Trạng Sức Khỏe Nghiêm Trọng]