Menu Close

(4.1) Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (Individualized Education Program, IEP) là gì và làm thế nào tôi có thể yêu cầu nhận được chương trình này cho con tôi?

(4.1) Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (Individualized Education Program, IEP) là gì và làm thế nào tôi có thể yêu cầu nhận được chương trình này cho con tôi?

IEP là một báo cáo bằng văn bản mô tả trình độ học tập hiện tại, mục tiêu học tập của con quý vị, việc xếp lớp trong trường và các dịch vụ. [34 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Sec. 300.320.] Để nhận bản IEP, trước tiên con quý vị phải được đánh giá. Để yêu cầu được đánh giá, quý vị hãy viết thư gửi tới giám đốc/điều phối chương trình giáo dục đặc biệt của học khu cùng với một bản sao gửi tới giáo viên và hiệu trưởng của con quý vị. Hãy cho họ biết quý vị quan tâm đến tiến trình giáo dục của con mình. Và rằng quý vị đang giới thiệu con mình để được thẩm định cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Quý vị cũng có thể muốn cho học khu biết rằng quý vị mong muốn nhận được kế hoạch thẩm định trong vòng 15 ngày kể từ ngày học khu nhận được thư của quý vị. Xem Thư Mẫu Yêu Cầu Cuộc Họp IEP, Phần Phụ Lục – Phụ Lục H.

Hãy lưu bản sao yêu cầu này cùng các thư từ liên lạc khác với học khu. Nếu quý vị gọi điện đến hoặc nói chuyện với nhân viên trường để giới thiệu, nhân viên của học khu phải hỗ trợ quý vị lập yêu cầu của quý vị thành văn bản. Nếu học khu giới thiệu con quý vị tham gia chương trình giáo dục đặc biệt, quý vị vẫn nên tiếp tục với yêu cầu bằng văn bản do chính quý vị lập. Yêu cầu giới thiệu bằng văn bản của quý vị sẽ đảm bảo việc thẩm định và thời hạn IEP được tuân theo. [California Education Code (Cal. Ed. Code) Secs. 56029, 56302.1, 56321(a);

5 California Code of Regulations (C.C.R.) Sec. 3021(a).] Trong thư giới thiệu, quý vị cũng nên yêu cầu con quý vị được thẩm định theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng 1973 (“Mục 504”) để xác định con quý vị có hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ theo luật đó không. Nếu hội đủ điều kiện, học khu có thể bắt buộc phải cung cấp những điều chỉnh và/hoặc dịch vụ hợp lý, bao gồm các dịch vụ giáo dục đặc biệt, nhằm cho phép con quý vị được hưởng lợi từ trường học như những trẻ em không khuyết tật. Những điều chỉnh và/hoặc dịch vụ này có thể rất quan trọng nếu con quý vị không hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, hoặc vì lý do nào đó mà việc điều chỉnh và/hoặc dịch vụ đó không được cung cấp theo chương trình giáo dục đặc biệt. [OCR Memorandum, Letter to Veir, 19 IDELR 876 (April 29, 1993).] Xem Chương 1, Thông Tin về Quyền và Trách Nhiệm Cơ Bản và Chương 3, Thông Tin về Tiêu Chí Đủ Điều Kiện.