Menu Close

(4.21) IEP nên mô tả mức độ năng lực học tập hiện tại của con tôi như thế nào?

(4.21) IEP nên mô tả mức độ năng lực học tập hiện tại của con tôi như thế nào?

Học khu phải sử dụng các công cụ và chiến lược thẩm định cung cấp thông tin liên quan trực tiếp hỗ trợ nhóm IEP xác định nhu cầu giáo dục của học sinh. Điều này bao gồm các thông tin liên quan đến việc cho phép học sinh tham gia và đạt tiến bộ trong chương trình giảng dạy chung.

Nhóm phải xem xét nhu cầu về học thuật, phát triển và năng lực của học sinh. Các mức độ hiện tại sẽ phản ánh nhu cầu đặc biệt của con quý vị trong bất kỳ lĩnh vực giáo dục nào chịu ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật của con, bao gồm chương trình học chung, lĩnh vực học thuật (đọc, toán, v.v.), các lĩnh vực phi học thuật (giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày, đi lại, các vấn đề xã hội/cảm xúc/hành vi, v.v.) và chức năng nhận thức (xử lý âm thanh hoặc hình ảnh, khả năng vận động, vấn đề tập trung).

Nhóm nên cố gắng mô tả năng lực của con quý vị bằng các thuật ngữ khách quan, có thể đo lường được. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn quý vị trình bày quan điểm mình về nhu cầu của trẻ. Trong quá trình phát triển IEP, nhóm phải xem xét điểm mạnh của trẻ và mối quan tâm của quý vị để nâng cao hiệu quả giáo dục. Các kết quả đánh giá ban đầu (hoặc đánh giá gần đây nhất) cũng cần được xem xét, nhưng bất kỳ thông tin nào như vậy được sử dụng phải dễ hiểu với quý vị và với tất cả các thành viên khác trong nhóm. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(3); 34 C.F.R. Sec. 300.324; Cal. Ed. Code Sec. 56341,1.]