Menu Close

(4.6) Tôi sẽ nhận được thông báo về cuộc họp IEP phải không?

(4.6) Tôi sẽ nhận được thông báo về cuộc họp IEP phải không?

Học khu phải thực hiện các bước để đảm bảo rằng một hoặc cả hai phụ huynh của học sinh tham dự cuộc họp IEP hoặc có cơ hội tham gia. Sự có mặt và tham gia của quý vị là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong tiến trình giáo dục đặc biệt. Học khu phải thông báo cho quý vị về cuộc họp IEP đủ sớm để đảm bảo rằng quý vị có cơ hội tham dự. Cuộc họp phải được sắp xếp theo thời gian và địa điểm được hai bên thống nhất. Ngoài ra, là một phần của quy trình thông báo, học khu phải cung cấp cho quý vị các thông tin sau: mục đích, thời gian và địa điểm của cuộc họp và thành phần tham dự cuộc họp. Học khu cũng phải thông báo cho quý vị về khả năng quý vị có thể mời những người có kiến​thức hoặc chuyên môn đặc biệt về con quý vị, có thể bao gồm bác sĩ sức khỏe tâm thần hoặc nhà cung cấp các dịch vụ chuyển tiếp. [34 C.F.R. Secs. 300.321(a)(6) & 300.322; Cal. Ed. Code Sec. 56341.5.]