Menu Close

(4.59) Cha mẹ nuôi dưỡng có thể ký vào IEP cho đứa trẻ mà họ chăm sóc không?

(4.59) Cha mẹ nuôi dưỡng có thể ký vào IEP cho đứa trẻ mà họ chăm sóc không?

Có. Cha mẹ nuôi dưỡng có thể hành động như cha mẹ đối với các mục đích giáo dục đặc biệt cho đứa trẻ mà họ chăm sóc nếu có các điều kiện sau:

(1)  Quyền của cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi đối với các quyết định giáo dục cho con đã bị tòa án tước bỏ; và

(2)  Cha mẹ nuôi dưỡng không có lợi ích nào xung đột với các lợi ích của trẻ.

Nếu với vai trò là cha mẹ, cha mẹ nuôi dưỡng có tất cả các quyền mà cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi có trong quy trình giáo dục đặc biệt, bao gồm khả năng giới thiệu tính đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt cho đứa trẻ mà họ nuôi dưỡng và ký vào bản IEP cho học sinh. [34 C.F.R. Sec. 300.30(a)(2); Cal. Ed. Code Secs. 56028(a)(2), 56055 & 56029(c).]

Cha mẹ nuôi dưỡng cũng có thể được học khu hoặc tòa án chỉ định làm “cha mẹ thay thế” để thực hiện các quyền giáo dục cho trẻ trong sự chăm sóc của họ. Khi chọn cha mẹ thay thế, học khu phải ưu tiên đầu tiên cho cha mẹ nuôi dưỡng, người chăm sóc là họ hàng hoặc người biện hộ đặc biệt do tòa chỉ định (court-appointed special advocate, CASA). [Cal. Gov. Code Secs. 7579.5(b).]