Menu Close

(4.33) Nếu con tôi được lồng ghép vào các lớp học bình thường, tôi có thể viết các điều chỉnh và sửa đổi cho lớp học thông thường trong IEP không?

(4.33) Nếu con tôi được lồng ghép vào các lớp học bình thường, tôi có thể viết các điều chỉnh và sửa đổi cho lớp học thông thường trong IEP không?

Có. Các học sinh có thể tham gia vào các lớp có chương trình thông thường có quyền yêu cầu điều chỉnh, sửa đổi, hỗ trợ hoặc dịch vụ bổ sung trong lớp học thông thường đó để học. Những điều này có thể bao gồm việc sử dụng máy ghi âm, kiểm tra miệng, xếp chỗ đặc biệt, v.v. Những điều chỉnh như vậy và sửa đổi khác phải được ghi cụ thể vào IEP của con quý vị. [20 U.S.C. Sec. 1414(d); 34 C.F.R. Sec. 300.320.] Xem Chương 7, Thông Tin về Môi Trường Ít Hạn Chế Nhất.