Menu Close

(4.3) Làm thế nào để yêu cầu cuộc họp IEP cho con tôi khi con tôi đang nhận các dịch vụ dù tôi cũng chưa yêu cầu thẩm định?

(4.3) Làm thế nào để yêu cầu cuộc họp IEP cho con tôi khi con tôi đang nhận các dịch vụ dù tôi cũng chưa yêu cầu thẩm định?

Nếu con quý vị đã nhận được các dịch vụ theo IEP hiện có, quý vị có thể yêu cầu một cuộc họp Đánh giá IEP bất cứ khi nào quý vị nghĩ là cần thiết để xem xét hoặc thay đổi chương trình. Quý vị nên gửi yêu cầu bằng văn bản đến giáo viên, hiệu trưởng hoặc văn phòng quản trị giáo dục đặc biệt của con quý vị. Quý vị nên nêu rõ yêu cầu cụ thể về Đánh giá IEP trong thư yêu cầu. [Cal. Ed. Code Secs. 56343(c) & 56343.5.] Cuộc họp Đánh giá IEP sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của quý vị (không tính những ngày rơi vào giữa các đợt học thông thường hoặc kỳ nghỉ của trường vượt quá năm ngày học). [Cal. Ed. Code Sec. 56343.5.]