Menu Close

(4.26) IEP dành cho học sinh khuyết tật phải bao gồm các mục tiêu hàng năm giải quyết tất cả các lĩnh vực của chương trình giảng dạy chung phải không?

(4.26) IEP dành cho học sinh khuyết tật phải bao gồm các mục tiêu hàng năm giải quyết tất cả các lĩnh vực của chương trình giảng dạy chung phải không?

Không. IEP chỉ cần giải quyết các lĩnh vực trong chương trình giảng dạy chung chịu ảnh hưởng bởi tình trạng khuyết tật của học sinh. Nếu khuyết tật của con quý vị ảnh hưởng đến khả năng đọc và viết nhưng không ảnh hưởng đến kỹ năng làm toán, thì không yêu cầu có mục tiêu về môn toán chung trong chương trình giáo dục chung. Khiếm khuyết chức năng ảnh hưởng đến tất cả hoặc phần lớn chương trình giảng dạy chung cũng có thể được giải quyết bằng cách cung cấp các điều chỉnh hoặc sửa đổi phù hợp cho học sinh trong lớp học giáo dục phổ thông. Ví dụ: một học sinh hay mất tập trung có thể được xếp ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp học, hoặc một học sinh gặp khó khăn về xử lý âm thanh có thể được cung cấp máy ghi chú cho học sinh. Xem Chương 7, Thông Tin về Môi Trường Ít Hạn Chế Nhất.