Menu Close

(4.53) Tôi có thể ghi âm cuộc họp IEP không?

(4.53) Tôi có thể ghi âm cuộc họp IEP không?

Có. Phụ huynh có thể sử dụng máy ghi âm để ghi lại cuộc họp IEP, ngay cả khi không có sự cho phép của học khu, miễn là phụ huynh gửi thông báo về ý định này cho học khu trước 24 tiếng. Tương tự, học khu có thể ghi âm lại cuộc họp với một thông báo gửi cho phụ huynh trước 24 tiếng. Tuy nhiên, học khu không được ghi âm cuộc họp nếu phụ huynh phản đối. Nếu phụ huynh phản đối học khu ghi âm, thì

cả học khu và phụ huynh đều không được ghi âm tại cuộc họp. [Cal. Ed. Code Sec. 56341.1(g)(1).]

Theo luật liên bang và tiểu bang, các bản ghi âm được thực hiện bởi học khu phải tuân theo các quy định bảo mật của Đạo Luật về Quyền và Bảo Mật Giáo Dục Gia Đình 1974. [20 U.S.C. Secs. 1232g(a)(4) & (b)(2); 34 C.F.R. Secs. 300.610 – 300.626; Cal. Ed. Code Sec. 56341.1(g)(2).] Ngoài ra, quý vị có quyền:

       (1)  Kiểm tra và xem xét băng ghi âm do học khu thực hiện;

       (2)  Yêu cầu sửa đổi bản ghi nếu quý vị tin rằng

bản ghi có chứa thông tin không chính xác, sai lệch hoặc vi phạm các quyền riêng tư hoặc các quyền khác của cá nhân có nhu cầu đặc biệt; và

       (3) Phản đối, trong một phiên điều trần, thông tin mà quý vị tin là

không chính xác, gây hiểu lầm hoặc vi phạm các quyền riêng tư của cá nhân đó hoặc các quyền khác. [34 C.F.R. Secs. 99.10 – 99.22; Cal Ed. Code Sec. 56341.1(g)(2)(A) & (B).]