Menu Close

(4.17) Thông Báo Trước Bằng Văn Bản (Prior Written Notice, PWN) là gì?

(4.17) Thông Báo Trước Bằng Văn Bản (Prior Written Notice, PWN) là gì?

Học khu phải cung cấp cho quý vị PWN trong “thời gian hợp lý trước khi” từ chối thực hiện hoặc thay đổi việc xác định, đánh giá, xếp lớp hoặc cung cấp giáo dục công miễn phí và phù hợp (free, appropriate public education, FAPE). Thuật ngữ “thời gian phù hợp” không được định nghĩa trong luật. Thông báo phải nêu rõ dịch vụ hoặc việc xếp lớp bị học khu từ chối, giải thích về việc từ chối và mô tả từng quy trình đánh giá, thẩm định, hồ sơ hoặc báo cáo được học khu sử dụng khi đưa ra quyết định của mình. Thông báo cũng phải thông báo cho quý vị về quyền của quý vị để phản đối quyết định đó. [34 C.F.R. Sec. 300.503; Cal. Ed. Code Sec. 56500,4.]

Nếu quý vị không được thông báo phù hợp trước khi có IEP, quý vị có thể tranh luận rằng học khu không chỉ vi phạm yêu cầu thông báo trước bằng văn bản mà việc không thông báo còn ngăn quý vị tham gia một cách có ý nghĩa vào IEP của con quý vị.