Menu Close

(4.5) Tôi có thể nhận bản sao thẩm định trước cuộc họp IEP không?

(4.5) Tôi có thể nhận bản sao thẩm định trước cuộc họp IEP không?

Có. Theo luật của tiểu bang và liên bang, học khu phải cung cấp bản sao báo cáo thẩm định và hồ sơ giáo dục khác trước cuộc họp IEP. [20 U.S.C. Sec. 1415(b)(1); 34 C.F.R. Sec. 300.501; Cal. Ed. Code Sec. 56504.] Quý vị nên yêu cầu bằng văn bản rằng tất cả báo cáo sẽ được gửi đến cho quý vị trong thời gian hợp lý trước cuộc họp IEP. Luật liên bang hoặc tiểu bang không có thời hạn cụ thể quy định số ngày trước cuộc họp IEP mà học khu phải cung cấp báo cáo thẩm định cho phụ huynh. Tuy nhiên, luật pháp California quy định rằng phụ huynh được phép nhận và kiểm tra bản sao của tất cả hồ sơ học tập trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày phụ huynh yêu cầu bằng văn bản hoặc bằng lời. [Cal. Ed. Code Sec. 56504.]