Menu Close

(4.9) Ai bắt buộc phải tham dự cuộc họp nhóm IEP và các thành viên được mong đợi sẽ đóng góp gì cho cuộc họp?

(4.9) Ai bắt buộc phải tham dự cuộc họp nhóm IEP và các thành viên được mong đợi sẽ đóng góp gì cho cuộc họp?

Nhóm phải bao gồm những người sau đây:

  • Cha/mẹ của trẻ hoặc cả hai, người đại diện do cha/mẹ chọn, hoặc cả hai;
  • Ít nhất một giáo viên giáo dục phổ thông nếu trẻ đang hoặc có thể đang theo học ở môi trường giáo dục phổ thông. Nếu trẻ có nhiều giáo viên giáo dục phổ thông, nhà trường có thể chọn một người tham dự;
  • Ít nhất một giáo viên giáo dục đặc biệt hoặc nhà cung cấp dịch vụ;
  • Một đại diện học khu: hội đủ điều kiện cung cấp hoặc giám sát việc cung cấp hướng dẫn chuyên biệt; hiểu biết về chương trình giảng dạy chung và hiểu biết về các tài nguyên của học khu. Một thành viên khác của học khu đã có trong nhóm IEP có thể giữ vai trò này;
  • Người thực hiện các thẩm định về học sinh hoặc người hiểu biết về thủ tục được sử dụng và kết quả, và hội đủ điều kiện để giải thích các gợi ý chỉ dẫn của kết quả. Một thành viên khác trong nhóm IEP có thể giữ vai trò này; 
  • Người khác có chuyên môn hoặc hiểu biết cụ thể về học sinh, theo yêu cầu của cha/mẹ hoặc học khu. Bên mời người tham dự cuộc họp quyết định liệu người được mời bổ sung có đủ kiến​thức hoặc chuyên môn hay không;
    • Học sinh, nếu phù hợp. [Cal. Ed. Code Secs. 56341(b) & (e).]

Đối với học sinh bị khuyết tật học tập, ít nhất một thành viên trong nhóm phải hội đủ điều kiện thực hiện các thẩm định về các học sinh bị khuyết tật học tập. Thành viên này có thể là nhà tâm lý học trường học, nhà nghiên cứu bệnh học lời nói-ngôn ngữ hoặc giáo viên đọc sửa. Ít nhất một thành viên nhóm, ngoài giáo viên của trẻ, phải đã theo dõi năng lực học thuật của trẻ ở lớp học phổ thông, trừ khi trẻ đang ở tuổi mẫu giáo. Trong trường hợp đó, thành viên trong nhóm phải đã theo dõi trẻ trong môi trường phù hợp với độ tuổi của trẻ đó. [Cal. Ed. Code Sec. 56341(c).]

Nếu học sinh ở độ tuổi chuyển tiếp (nghĩa là bắt đầu ít nhất ở tuổi 16 hoặc sớm hơn, nếu phù hợp), nhà trường phải mời học sinh tham dự cuộc họp IEP chuyển tiếp. Nếu học sinh không tham dự, học khu phải thực hiện các bước để đảm bảo nhận được thông tin từ học sinh về lựa chọn và sở thích mình. Trường cũng phải mời một đại diện của cơ quan có khả năng sẽ cung cấp hoặc thanh toán cho dịch vụ chuyển tiếp. [Cal. Ed. Code Sec. 56341(d).]

Học sinh đã được học khu xếp vào trường tư đặc biệt (phi tôn giáo) (nonpublic school, NPS) có thể có cuộc họp IEP chỉ với sự có mặt của nhân viên từ NPS, nếu học khu chọn không cử bất kỳ ai đến cuộc họp và giao phó việc xem xét và sửa đổi IEP cho nhân viên trường tư đặc biệt. Tuy nhiên, ngay cả khi NPS xem xét, sửa đổi và thực hiện IEP, học khu vẫn chịu trách nhiệm tuân thủ luật giáo dục đặc biệt về chương trình của học sinh. [34 C.F.R. Sec. 300.325; Cal. Ed. Code Sec. 56383.]