Menu Close

(4.24) Sự khác biệt giữa mục tiêu ngắn hạn và tiêu chuẩn là gì

(4.24) Sự khác biệt giữa mục tiêu ngắn hạn và tiêu chuẩn là gì

Mục tiêu ngắn hạn hoặc tiêu chuẩn hiện chỉ yêu cầu đối với những học sinh thực hiện các thẩm định thay thế. Thông thường, mục tiêu ngắn hạn được định nghĩa là các bước trung gian có thể đo lường trong khi tiêu chuẩn được định nghĩa là các mốc quan trọng cho phép phụ huynh, học sinh và nhà giáo dục theo dõi sự tiến bộ của học sinh để đạt được mục tiêu hàng năm. Các mục tiêu ngắn hạn chia nhỏ các kỹ năng được mô tả trong mục tiêu hàng năm thành các thành phần riêng biệt. Tiêu chuẩn mô tả lượng tiến bộ mà trẻ dự kiến sẽ đạt được trong các phân đoạn cụ thể của năm và thiết lập các mức độ năng lực học tập dự kiến cho phép kiểm tra sự tiến bộ thường xuyên. Nhóm IEP có thể sử dụng cả mục tiêu ngắn hạn hoặc tiêu chuẩn. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(I)(cc); 34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(2)(ii); Cal. Ed. Code Sec. 56345(a)(1)(C).]