Menu Close

(4.43) Tôi có thể đưa tên của một giáo viên cụ thể hoặc một lớp học cụ thể trong IEP không?

(4.43) Tôi có thể đưa tên của một giáo viên cụ thể hoặc một lớp học cụ thể trong IEP không?

Không. Quý vị không có quyền tự mình yêu cầu học khu cung cấp dịch vụ từ một cá nhân cụ thể hoặc trong một lớp học cụ thể. Tuy nhiên, nhóm IEP có thẩm quyền pháp lý để làm như vậy với sự đồng ý của cả học khu và phụ huynh. Học khu phải cung cấp “tổ hợp đặc biệt về cơ sở hạ tầng, nhân sự, địa điểm hoặc trang thiết bị cần thiết để cung cấp dịch vụ hướng dẫn … như được quy định trong chương trình giáo dục cá nhân hóa…” [5 C.C.R Sec. 3042(a).] Nhóm IEP của con quý vị phải xem xét các yếu tố đặc biệt này khi xác định địa điểm hoặc nhân viên cụ thể. Ví dụ: nhóm nên xem xét khả năng tiếp cận và vị trí của các lớp học khi xem xét liệu một chương trình cụ thể có phải là môi trường ít hạn chế nhất không. Tương tự, học khu nên xem xét trình độ của giáo viên, chẳng hạn như kiến​thức về ngôn ngữ hoặc kỹ thuật cụ thể, khi quyết định chọn địa điểm và nhân viên.

Nói cách khác, học khu phải cung cấp các dịch vụ tại các địa điểm và với những người có thể đáp ứng các mục đích và mục tiêu của chương trình IEP của con quý vị. Nếu lớp học hoặc giáo viên được đề xuất không thể đáp ứng các mục đích IEP của con quý vị, quý vị có thể yêu cầu học khu thay đổi.

Trong hầu hết các trường hợp, quý vị nên tự quan sát lớp học trước khi đồng ý xếp lớp, nếu quý vị còn băn khoăn. Quý vị cũng có thể yêu cầu một chuyên gia giáo dục độc lập quan sát việc xếp lớp được đề xuất để quý vị có thể chắc chắn rằng việc xếp lớp đó là phù hợp. Nếu quý vị không đồng ý với sự bố trí lớp học cụ thể của con, tốt nhất quý vị nên chia sẻ băn khoăn của mình với học khu và cùng thu xếp một sự bố trí lớp học khác. Tuy nhiên, điều này có thể là không khả thi và quý vị có thể cần phải sử dụng các thủ tục pháp lý. Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ. Học khu không được ép buộc quý vị chấp nhận dịch vụ hoặc xếp lớp khi chưa được sự chấp thuận của quý vị, ngoại trừ thông qua thủ tục pháp lý. [Cal. Ed. Code Sec. 56346.]