Menu Close

(4.52) Con tôi có thể sử dụng thiết bị công nghệ hỗ trợ do nhà trường mua tại nhà hoặc tại các địa điểm khác không phải là trường học không?

(4.52) Con tôi có thể sử dụng thiết bị công nghệ hỗ trợ do nhà trường mua tại nhà hoặc tại các địa điểm khác không phải là trường học không?

Có. Học khu phải cho phép trẻ khuyết tật sử dụng công nghệ hỗ trợ do nhà trường mua tại nhà hoặc tại các địa điểm khác, nếu nhóm IEP xác định rằng trẻ cần tiếp cận các thiết bị đó trong các môi trường ngoài trường học để được giáo dục phù hợp (ví dụ: để hoàn thành bài tập về nhà).

Các thiết bị công nghệ hỗ trợ phải được cung cấp miễn phí cho phụ huynh. Phụ huynh không thể bị tính phí cho sử dụng bình thường hoặc hao mòn. [34 C.F.R. Sec. 300.105.]