Menu Close

(4.50) Khi xem xét các phương án xếp lớp, trẻ nên phù hợp với sự sắp xếp chương trình hay chương trình phải phù hợp với trẻ?

(4.50) Khi xem xét các phương án xếp lớp, trẻ nên phù hợp với sự sắp xếp chương trình hay chương trình phải phù hợp với trẻ?

Việc sắp xếp chương trình phải được xác định dựa trên nhu cầu của trẻ như được mô tả trong IEP. [34 C.F.R. Secs. 300.39, 300.116(b)(2) & 300.320(a)(4).] Mục đích của luật là chương trình phải dựa trên nhu cầu đặc biệt của trẻ, chứ không phải dựa trên các chương trình có sẵn tại học khu. Nếu không có chương trình đáp ứng nhu cầu đặc biệt của con quý vị, học khu phải đảm bảo có được một chương trình (ví dụ: sửa đổi chương trình hiện có, chuyển giao liên học khu hoặc chi trả cho việc sắp xếp ở trường ngoài công lập nếu phù hợp).