Menu Close

(4.19) IEP nên bao gồm nội dung gì?

(4.19) IEP nên bao gồm nội dung gì?

IEP cho mỗi học sinh phải bao gồm:

(1)  Mức năng lực học tập hiện tại, bao gồm ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật đến sự tham gia và tiến bộ của học sinh trong chương trình giảng dạy chung (đối với trẻ mẫu giáo, mức độ hiện tại phải bao gồm tình trạng khuyết tật ảnh hưởng như thế nào đến sự tham gia của trẻ trong các hoạt động phù hợp);

(2)  Tuyên bố về các mục tiêu hàng năm có thể đo lường được liên quan đến:

a.  Đáp ứng từng nhu cầu giáo dục của học sinh xuất phát từ tình trạng khuyết tật; và

b.  Đáp ứng từng nhu cầu của học sinh xuất phát từ tình trạng khuyết tật để giúp học sinh tham gia và tiến bộ trong chương trình giảng dạy chung.

Đối với những học sinh thực hiện các thẩm định thay thế phù hợp với tiêu chuẩn thành tích thay thế, mô tả về tiêu chuẩn hoặc các mục tiêu ngắn hạn có thể đo lường được cũng phải được bao gồm:

(1)  Mô tả về cách đo lường sự tiến bộ của học sinh để đạt được các mục tiêu hàng năm và thời điểm báo cáo tiến độ định kỳ sẽ được cung cấp (chẳng hạn hàng quý hoặc cùng thời điểm phát thẻ báo cáo);

(2)  Thông tin về các dịch vụ giáo dục đặc biệt cụ thể và các dịch vụ liên quan (ví dụ: giáo dục thể chất, đào tạo nghề, năm học kéo dài, hướng dẫn trong các lĩnh vực học thuật hoặc nhận thức, trình độ giáo viên, quy mô lớp học) cũng như các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung (người trợ giúp hướng dẫn, máy ghi chú, sử dụng phòng tài nguyên, thêm thời gian cho các bài kiểm tra, v.v.) được cung cấp.

Giáo dục đặc biệt và các dịch vụ phải dựa trên nghiên cứu bình duyệt trong phạm vi có thể thực hiện được. IEP cũng phải có tuyên bố về các sửa đổi hoặc hỗ trợ của chương trình dành cho nhân viên nhà trường sẽ được cung cấp để cho phép học sinh: (i) tiến tới một cách thích hợp để đạt được các mục tiêu hàng năm; (ii) được tham gia và tiến bộ trong chương trình giảng dạy chung và tham gia các hoạt động ngoại khóa và phi học thuật khác; và

(iii) được giáo dục và tham gia với các học sinh khuyết tật và học sinh không khuyết tật khác (ví dụ: sửa đổi chương trình giảng dạy trên lớp học thông thường, sử dụng các thiết bị được máy tính hỗ trợ, đào tạo giáo dục đặc biệt cho giáo viên thông thường, v.v.);

(3)  Giải thích về phạm vi, nếu có, mà học sinh sẽ không tham gia với các học sinh không khuyết tật trong các lớp giáo dục thông thường hoặc trong các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động phi học thuật khác;

(4)  Ngày dự kiến về thời điểm bắt đầu các dịch vụ và sửa đổi cùng thời lượng, tần suất và địa điểm (ví dụ: trị liệu nghề nghiệp hai lần một tuần, mỗi lần 45 phút, trong phòng bên ngoài lớp học);

(5)  Tuyên bố về bất kỳ sửa đổi hay điều chỉnh cá nhân nào trong việc thực hiện các thẩm định toàn tiểu bang hoặc toàn học khu về thành tích của học sinh cần thiết để học sinh có thể tham gia thẩm định, bao gồm lý do tại sao học sinh không thể tham gia thẩm định thông thường và tại sao thẩm định thay thế được lựa chọn là phù hợp;

(6)  Mô tả về kiểu xếp lớp cần thiết để thực hiện IEP trong môi trường ít hạn chế nhất với sự hỗ trợ hoặc điều chỉnh khác nếu cần thiết (học khu phải đảm bảo có sẵn “liên tục xếp lớp thay thế”, bao gồm hướng dẫn tại lớp học thông thường, lớp học đặc biệt, trường ngoài công lập, trường đặc biệt của tiểu bang, sắp xếp lớp ở khu dân cư, hướng dẫn tại nhà và hướng dẫn ở bệnh viện và tổ chức);

(7)  Mô tả các hoạt động cần thiết để học sinh hòa nhập vào một lớp học thông thường nếu học sinh đó được chuyển từ một lớp hoặc trung tâm đặc biệt hoặc một trường ngoài công lập cho bất kỳ phần nào của ngày học và sự hỗ trợ cần thiết cho quá trình chuyển tiếp đó. Mô tả này sẽ chỉ ra tính chất của hoạt động và thời gian dành cho hoạt động mỗi ngày hoặc mỗi tuần;

(8)  Trong IEP đầu tiên sau khi học sinh tròn 16 tuổi, nếu không sớm hơn, IEP phải nêu các mục tiêu có thể đo lường phù hợp với cuộc sống của học sinh sau khi học trung học. Các mục tiêu này (được cập nhật hàng năm) cần dựa trên các thẩm định phù hợp với lứa tuổi liên quan đến đào tạo, giáo dục, việc làm và có thể cả các kỹ năng sống độc lập, phù hợp và các dịch vụ chuyển tiếp cần thiết để hỗ trợ học sinh đạt được các mục tiêu đó;

               (9)  Dịch vụ năm học kéo dài nếu cần thiết; và

(10)  Một năm trước khi học sinh tròn 18 tuổi, bao gồm tuyên bố rằng học sinh đã được thông báo rằng các quyền giáo dục đặc biệt sẽ chuyển giao cho học sinh ở tuổi 18. [20 U.S.C. Sec. 1414(d); 34 C.F.R. Secs. 300.116 & 300.320; 5 C.C.R. Sec. 3042(b); Cal. Ed. Code Sec. 56345.]

Điều quan trọng là phải hiểu rằng các nội dung chính của IEP phải liên quan với nhau. Luật tiểu bang yêu cầu mỗi IEP phải thể hiện mối quan hệ trực tiếp giữa các mức độ năng lực hiện tại, mục đích và mục tiêu, cùng các dịch vụ giáo dục cụ thể sẽ được cung cấp. [5 C.C.R. Sec. 3040(b).] Nói cách khác, các mục tiêu hàng năm nên được viết dựa trên cách học sinh hiện đang thực hiện ở trường và các dịch vụ giáo dục phải đủ để học sinh đạt được tiến bộ trong việc đáp ứng các mục tiêu hàng năm.