Menu Close

(4.29) Tôi có thể làm gì nếu giáo viên của con tôi (hoặc nhân viên dịch vụ trực tiếp khác) nói với tôi rằng họ sợ bị trả thù vì nói bất kỳ điều gì mâu thuẫn với vị trí quản trị viên tại cuộc họp IEP?

(4.29) Tôi có thể làm gì nếu giáo viên của con tôi (hoặc nhân viên dịch vụ trực tiếp khác) nói với tôi rằng họ sợ bị trả thù vì nói bất kỳ điều gì mâu thuẫn với vị trí quản trị viên tại cuộc họp IEP?

Không nhân viên học khu nào được phép trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng hoặc cố gắng sử dụng thẩm quyền hoặc ảnh hưởng chính thức của mình để hăm dọa, đe dọa, ép buộc hoặc cố gắng hăm dọa, đe dọa hay ép buộc bất kỳ người nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, giáo viên, nhà cung cấp dịch vụ liên quan, người phụ tá, trợ lý, nhà thầu hoặc cấp dưới với mục đích can thiệp vào nỗ lực của người đó để hỗ trợ phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh nhận giáo dục đặc biệt có được các dịch vụ hoặc điều chỉnh cho học sinh đó. [Cal. Ed. Code Sec. 56046(a).] Nếu một giáo viên hoặc nhân viên khác của học khu tin rằng quản trị viên hoặc nhân viên khác của học khu đã vi phạm lệnh cấm này, người đó có thể nộp đơn khiếu nại lên Sở Giáo Dục Tiểu Bang (State Department of Education) và yêu cầu Sở tiến hành điều tra. [Cal. Ed. Code Sec. 56046(b).] Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.