Menu Close

(4.62) Con tôi có thể nhận các dịch vụ ESY ngoài số tuần giới hạn thường được học khu cung cấp không?

(4.62) Con tôi có thể nhận các dịch vụ ESY ngoài số tuần giới hạn thường được học khu cung cấp không?

Không có giới hạn nào trong luật liên bang hoặc tiểu bang về thời lượng của một năm học kéo dài. Trái lại, các quy định của tiểu bang xác định cụ thể năm học kéo dài là “khoảng thời gian nằm giữa thời điểm kết thúc một năm học và bắt đầu năm học tiếp theo.” [5 C.C.R. Sec.

3043(c).]  Chương trình năm học kéo dài sẽ được cung cấp trong tối thiểu 20 ngày giảng dạy, bao gồm cả ngày lễ. [5 C.C.R. Sec. 3043(d).]